การสมัครอบรม : ส่วนนโยบายและแผน

การเตรียมตัวเข้ารับอบรม : ส่วนบริการฝึกอบรม

โทร. 09 0678 0177-92 : FAX 0 2516 2106-7

ข่าวการอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีสถานที่จัดอบรม และ ห้องพักจำนวนจำกัด ขอให้ผู้มีรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อเท่านั้น มารายงานตัว ในวันเวลาที่กำหนด

หลักสูตรการฝึกอบรม

เปิดแผนหลักสูตรการอบรมบุคลากร สองกลุ่มหลักสูตร จำนวน 3 แผนในแต่ละกลุ่มหลักสูตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรท้องถิ่นที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้